• Korzyści dla OSK i SuperOSK


  0-small

  Zgodność z programem
  Kursy dostępne w systemie: e-podręcznik Kierowca Doskonały spełniają wymagania prawne i programowe zawarte w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206). Kurs dostępny on-line E-kurs jest realizowany on-line.
  Nauka z e-podręcznika może odbywać się w domu kursanta, ale także na komputerach OSK w dowolnych dla kursantów porach, bez ustalania szczegółowych grafików i harmonogramów.


  Pełne szkolenie teoretyczne
  E-podręcznik:
  — E-podręcznik umożliwia odbycie przez kursantów pełnego szkolenia teoretycznego w ramach kursu dla kandydatów na kierowców kat A, B, CD.
  — Przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,
  — Zabezpiecza przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,
  — Pozwala przeprowadzić test sprawdzający wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpiecza przed ingerencją w jego wynik,
  — Umożliwia kontynuowanie szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę.

  12-small

  3-small

  Samodzielna nauka
  Nauka z e-podręcznika może odbywać się w domu kursanta, ale także na komputerach OSK w dowolnych dla kursantów porach, bez ustalania szczegółowych grafików i harmonogramów.

  Z e-podręcznika Wasi kursanci uczą się samodzielnie, ale pod Waszym merytorycznym i metodycznym nadzorem i korzystając z Waszych konsultacji.

  Dostęp do kursu on-line wymaga przydzielenia osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,


  Pełna kontrola nad danymi Kursantów
  Pełna autonomiczność i kontrola nad bazą danych kursantów, wykładowców oraz danymi dotyczącymi przebiegu nauki w oparciu o e-podręcznik.

  Użytkując e-podręcznik w szkoleniu teoretycznym w Waszej szkole, kupujecie tylko tyle wejść do systemu, ilu macie uczestników kursu chcących skorzystać z tej formy. Kursy A, B, CD - on-line - pozwalają przygotować się do egzaminu państwowego w WORD.

  1-small

  2-small

  Współpraca z EasyOSK
  Możliwość importu danych dotyczących aktywności kursantów do EasyOSK


 • Korzyści dla wykładowcy


  5-small

  Kontakt z Kursantami
  Możliwość kontaktu ze słuchaczami (konsultacje, odpowiedzi na pytania, grupa dyskusyjna)


  Pełna kontrola Kursantów
  Pełny nadzór nad przebiegiem nauki kursantów w systemie on-line

  6-small

 • Korzyści dla kursantów


  380x280-zestaw

  Podręcznik w zestawie
  Każdy kursant razem z indywidualnym identyfikatorem otrzymuje podręcznik uzupełniający proces kształcenia.


  Uniwersalny dostęp
  System e-podręcznika jest dostępny ze wszystkich platform i systemów operacyjnych.

  380x280-dostep

  7-small

  Powiadomienia
  System e-podręcznika umożliwia otrzymywanie powiadomień i przypomnień dotyczących kursu.


  Notatki
  Kursanci mają możliwość tworzenia i gromadzenia własnych notatek.

  8-small

  9-small

  Dostęp do dodatków
  Kursanci mają zagwarantowany dostęp do stale wzbogacanego działu dodatki.


  Kontakt Kursantów z Wykładowcami
  W trakcie nauki z e-podrecznika kursanci mają możliwość zadawania pytań wykładowcom oraz wymiany on-line opinii z nimi i innymi uczestnikami kursu.

  10-small

  11-small

  Bezpośredni kontakt z OSK
  Każdy kursant otrzymuje indywidualny identyfikator umożliwiający administracyjny i merytoryczny kontakt z OSK