Regulamin serwisu „Kierowca doskonały” (wersja z dnia 19.04.2013)

 

§1. Definicje

1. Serwis – produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem e-prawojazdy.eu.
2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu.
3. Umowa o dostępie do systemu – umowa licencji udzielana przez Operatora Systemu, upoważniająca OSK do korzystania z Serwisu,
4. OSK –klient Operatora Systemu korzystający z dostępu do Serwisu na podstawie Umowy o dostępie do systemu.
5. Pracownik OSK –klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK.
6. Kursant – klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK przy pomocy Identyfikatora Indywidualnego.
7. Identyfikator Indywidualny – kod dostępu do systemu umożliwiający stworzenie konta Kursanta w Systemie.
8. Kurs – materiały umożliwiających zdobycie wiedzy w określonym zakresie przez Kursanta. Rodzaj kursu jest definiowany przez Identyfikator Indywidualny.
9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

1. OSK, Pracownik OSK oraz Kursant uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zalogowaniu na stronie e-prawojazdy.eu za pomocą przeglądarki internetowej z włączonych systemem ciasteczek i obsługą środowiska JavaScript oraz Flash 11+.
3. Ciasteczka używane w serwisie służą do identyfikacji użytkownika oraz celów statystycznych.
4. OSK, Pracownik OSK oraz Kursant mogą nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

§3. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
2. OSK, Pracownik OSK, Kursant przez akceptację Regulaminu, na warunkach w nim określonych, powierza Operatorowi Systemu przetwarzanie danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji usług, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu.
3. Operator Systemu zobowiązuje się do przetwarzania danych, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
4. OSK, Pracownik OSK i Kursant ponoszą odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu.
5. OSK, Pracownik OSK oraz Kursant mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikacji i żądania usunięcia z systemu.
6. Żądanie usunięcia danych należy przesyłać na adres Operatora Systemu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Usunięcie konta lub modyfikacja danych jest niedopuszczalne, jeżeli:

a) spowoduje usunięcie danych z dokumentów, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.
b) może skutkować utratą integralności danych na poziomie OSK.
c) konta OSK skutkuje likwidacją kont Pracowników OSK i Kursantów.

§4. Dostęp do systemu i wymagania techniczne

1) Operator zapewnia i gwarantuje prawidłowe działanie Serwisu w przeglądarkach internetowych zainstalowanych i aktualizowanych wg. standardowych (domyślnych) ustawień:

a) MS Internet Explorer 8.0+
b) Opera 12+
c) Chrome 24+
d) Firefox
e) Safari
f) Do działania systemu niezbędne jest zainstalowanie obsługi Java Script oraz Flash 11+.
g) Operator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania konfiguracji systemów i przeglądarek internetowych o niestandardowych ustawieniach.

§5. Konto OSK

1) Aby uzyskać dostęp do Systemu niezbędne jest zawarcie Umowy o dostępie do systemu oraz podanie następujących dane:

a) Dane OSK: Nazwę szkoły, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, telefon, fax, adres email,
b) Dane rozliczeniowe do faktury: nazwa firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, miejscowość, nip
c) Dane osoby uprawnionej do kontaktów ze strony OSK: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer pesel.
d) OSK, podając dane podczas rejestracji:
e) oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
e.1) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przez Operatora Systemu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu)
e.2) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat zmian w Serwisie.

2) Po zawarciu Umowy o dostępie do systemu oraz danych w/w Operator Systemu przekaże za pomocą poczty elektronicznej list zawierający:

a) adres strony umożliwiający logowanie do Systemu
b) login oraz hasło dostępu do Systemu

3) Konto OSK umożliwia.

a) zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów
b) tworzenie kont pracownikom OSK, w tym wykładowcom
c) czasową deaktywację i ponowną aktywację kont pracownika OSK, w tym wykładowcy
d) przydzielanie i zmianę uprawnień pracownikom OSK, w tym wykładowcom
e) tworzenie kont Kursantów
f) edycje danych Kursantów
g) zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy
h) kwalifikację do egzaminu wewnętrznego
i) kończenia szkolenia Kursantów
j) dodawanie zajęć do harmonogramów Kursanta i pracowników OSK, w tym wykładowców
k) wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu
l) tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.

4) Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§6. Konto Pracownika OSK

1) Konto Pracownika OSK jest tworzone przez OSK przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:

a) Imie i nazwisko
b) pesel, data urodzenia
c) numer telefonu
d) adres e-email
e) numer uprawnień instruktora nauki jazdy.

2) Po stworzeniu konta Pracownika OSK na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto.
3) Po aktywacji konta przez Pracownika OSK i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
4) Konto nie może być usunięte z systemy może jednak zostać deaktywowane.
5) Każdy Pracownik OSK może mieć w szczególności uprawnienia w zakresie:

a) Zakup materiałów szkoleniowych – umożliwia zamawianie w imieniu szkoły materiałów wraz z kodami dostępu
b) Dodawanie Kursantów – umożliwia dodawanie Kursantów do Systemu
c) Edycja danych Kursantów – umożliwia zmianę danych Kursantów (imienia, nazwiska, numeru telefonu)
d) Zamykanie szkolenia Kursantów – umożliwia zamykanie procesu szkolenia kursantów w imieniu szkoły – bez względu na spełnienie warunków.
e) Edycja informacji o zakwalifikowaniu Kursanta do egzaminu wewnętrznego – umożliwia kwalifikowanie Kursanta do egzaminu wewnętrznego
f) Edycja informacji o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego – umożliwia zaznaczanie zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
g) Zarządzanie harmonogramami własnych Kursantów – możliwość zmiany harmonogramów własnych Kursantów
h) Możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji – możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji

6) Konto Pracownika OSK umożliwia – w przypadku domyślnego ustawienia uprawnień:

a) zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów
b) tworzenie kont Kursantów
c) edycje danych Kursantów
d) zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy
e) kwalifikację do egzaminu wewnętrznego
f) kończenia szkolenia Kursantów
g) wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu
h) tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.

7) Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości systemu.

§7. Konto Kursanta

1) Do stworzenia konta Kursanta niezbędny jest identyfikator indywidualny.
2) Konto Kursanta jest tworzone przez OSK lub uprawnionego pracownika OSK, przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:

a) imię i nazwiska
b)numer profilu kandydata na kierowcę
c)pesel
d)adres email
e)numer telefonu
f)identyfikator indywidualny

3) Po stworzeniu konta na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto.
4) Po aktywacji konta przez Kursanta i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
5) Konto nie może być usunięte z systemu.
6) Konto Kursanta umożliwia:

a) zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych
b)wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu
c)tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK
d)dostęp do kursu na kategorie B w serwisie http://testy.grupaimage.pl/ po stworzeniu konta obejmującego 3 miesięczny dostęp do pytań podobnych do stosowanych podczas testów na prawo jazdy

7) Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§8. Kurs

1) Kursy dostępne w systemie: Kierowca doskonały, Kierowca doskonały CD spełniają wymagania prawne zawarte w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995 z późn. zmianami) dotyczące w zakresie:

a) zawartości merytorycznej
b) wymaganiach stawianego Wykładom o których mowa w ust. 2 pkt 1, które mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców

2) Zmiany w zakresie Kursów i Egzaminów polegające na:

a) rozszerzeniu ich zakresów
b)wydłużeniu okresu dostępu
c)rozszerzeniu uprawnień Użytkowników

wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Regulaminie (po uprzednim rozesłaniu Użytkownikom stosownej informacji za pomocą pocztą elektroniczną).

3) Zmiany w zakresie Kursów i egzaminów polegające na:

a)zawężeniu ich zakresów
b)skróceniu okresu dostępu
c)zawężeniu uprawnień Użytkowników

wchodzą w życie 30 dniach od daty ogłoszenia w Regulaminie. Wprowadzanie zmian nie jest możliwe w odniesieniu do Kursów wcześniej rozpoczętych i nie zakończonych.

§2. Zakup identyfikatorów indywidualnych

1. Zamówienia na identyfikatory indywidualne mogą zamawiać jedynie OSK lub uprawnieni Pracownicy OSK, po spełnieniu warunków wymienionych w § 4.1, § 4.2, § 4.3,
2. Zamówienie może zostać złożone: telefonicznie lub za pomocą specjalnego formularza w Serwisie.
3. Złożenie zamówienia złożonego w Serwisie jest potwierdzane informacją przesłaną do OSK w wewnętrznym systemie pocztowym Serwisu.
4. Dopuszczalnym jest odstąpienie od zamówienia i zwrot nieaktywowanych identyfikatorów indywidualnych.
5. OSK może dokonać zwrotu zamówionych i nieaktywowanych identyfikatorów indywidualnych, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od ich otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy).
6. Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócone nieaktywowane identyfikatory indywidualne w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconych identyfikatorów
7. Jeżeli użycie identyfikatora indywidualnego nie umożliwia stworzenia konta Kursanta w Serwisie .lub w inny sposób jest niezgodny z Regulaminem, OSK może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Operatora Systemu z tytułu niezgodności towaru z umową (reklamacja) na zasadach ogólnych.
8. Operator Systemu najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym identyfikatorem indywidualnym, rozpatrzy reklamację i poinformuje OSK o uwzględnieniu lub odmowie uznania reklamacji.
9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego OSK przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§10. Dostępność Systemu

1. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych, przy czym ważność kursów i egzaminów płatnych zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu.
2. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Systemu, Pracownicy OSK i Kursanci zostaną poinformowani na co najmniej 48 godzin wcześniej, za pomocą wewnętrznej poczty systemu, a OSK za pomocą poczty elektronicznej podanej podczas tworzenia konta.

§11. Rozwiązanie umowy

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez OSK, Pracownika OSK lub Kursanta, Operator Systemu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostępie do systemu ze skutkiem natychmiastowym.
2. Za istotne naruszenie postanowień Umowy o dostępie do systemu, uważa się w szczególności: naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi Systemowi.
3. OSK może odstąpić od Umowy o dostępie do systemu, jeżeli wskutek niewykonania przez Operatora Systemu obowiązków wynikających z Umowy korzystanie z Serwisu byłoby niemożliwe, poważnie utrudnione lub nie spełniało oczekiwanego celu znanego OSK.
4. Operator Systemu może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu pisemnie, w każdym czasie, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może wypowiedzieć umowy przez okres 2 lat liczonych od dnia jej zawarcia.
5. OSK może wypowiedzieć Umowę o dostępie do systemu pisemnie, w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§12. Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr.90, poz.631 z późn. z zmianami).
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.